خدمات تأمين نيروهاي تخصصي

با در اختيار داشتن بانك اطلاعاتي گسترده،‌ منسجم و به‌روز شده از افراد متخصص،‌ اين شركت را براي معرفي بهترين نيروها از بالاترين تا پايين‌ترين رده‌هاي شغلي و از متخصصان تا نيروهاي اجرايي سادة كاري، تجهيز كرده است. NDA معمولاً‌ با روش تأمين نيرو از طريق منابع خود، به اعزام متخصصان به كارگاه هاي كارفرمايان اقدام مي‌نمايد.

چگونگي انتخاب و اعزام نيرو‌ها با توجه به سوابق، توانايي افراد واجد شرايط و نيز براساس درخواست و چارچوب شغلي تعيين‌شده از سوي كارفرمايان از طريق انجام مصاحبه‌هاي كاري با كارفرما و متقاضيان ‌کار براي تأييد نهايي و اعزام نيرو به محل خدمت به طور مجزا انجام ‌مي‌شود.

از محاسن اين خدمت عدم ايجاد رابطة كارفرمايي – كارگري، براي سازمان و برقراري يك رابطة صرفاً حرفه‌اي در خصوص انجام دادن وظيفه با بهترين كيفيت است كه نتيجة آن جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از مسايل كارگري - كارفرمايي در اداره‌هاي كار، كاهش در تغييرهاي ساير سازمان بر اساس روند اجرايي پروژه‌هاي در دست كار و انتخاب يا تغيير نيروي كار در هر زماني كه كارفرما درخواست نمايد، مي‌باشد.