خدمات تستهاي غير مخرب و مخرب

شركت بازرسی ناظران دقیق آرمان برپايه سوابق وتجارب موفق مديران ومتخصصين باتجربه داراي مدارك سطح II وIII تست هاي غير مخرب از ASNT وبازرسي ارشد جوشكاري ازانجمن هاي AWS وTWIهمچنين با بهره گيري از تجهيزات پيشرفته آماده ارائه خدمات تستهاي مخرب وغيرمخرب درصنايع مختلف ازجمله نفت ،گاز،پتروشيمي ،قطعات نيروگاهي ،سازه هاي فلزي وماشين آلات صنعتي مطابق بااستانداردهاي بين المللي به شرح ذيل مي باشد :  

1- خدمات تستهاي غير مخرب 
 • بازرسي چشمي (VT)
 •  تست التراسونيك (UT)
 • تست راديوگرافي (RT)
 • تست ذرات مغناطيس (MT)
 • تست مايعات نافذ (PT)
 • جريانهاي گردابي (ET)
 • تست نشت یابی(LT)
 • تست الترا سونيك پيشرفته (PA , TOFD)

 

 

 

2-  خدمات تستهاي مخرب
 • تست كشش
 • تست خمش
 • سختي سنجي
 • تست متالوگرافي
 • تست ضربه
 • آناليز شيميايي
 • تست جوش پذيري
 • تست فشار
 • تست شكست
 • تست هيدروستاتيك و نيوماتيك